05.01.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/DST/1.4IIE

Zakład Ślusarsko-Kotlarski KAMEN Janusz Kamenczak, Pustków 402C, 39-205 Pustków zaprasza do złożenia oferty na usługę doradczą polegającą na działaniach związanych z marką:

 • opracowanie graficzne nowej identyfikacji wizualnej marki Kamen o charakterze ewolucyjnym,
 • opracowanie graficzne nowych wzorów podstawowych akcydensów i materiałów promocyjnych,
 • opracowanie strategii komunikacji marki Kamen oraz planu działań promocyjnych online i offline,
 • opracowanie projektu nowej strony internetowej,
 • zaprojektowanie materiałów wsparcia sprzedaży,
 • zaprojektowanie stoiska targowego,
 • zaprojektowanie katalogu i cennika

w ramach projektu pn. „WDROŻENIE STRATEGII WZORNICZEJ KLUCZOWYM ELEMENTEM ROZWOJU ZAKŁADU ŚLUSARSKO-KOTLARSKIEGO KAMEN” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Oś Priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działanie 1.4 Wzór na konkurencję II Etap, Wniosek o dofinansowanie projektu nr: POPW.01.04.00-18-0030/19.

 

Załączniki:

 1. Zapytanie ofertowe nr 9/UD/1.4IIE.
 2. Wzór formularza ofertowego – Załącznik nr 1.
 3. Wzór oświadczenia o braku powiązań osobowych lub kapitałowych pomiędzy Oferentem a Zamawiającym – Załącznik nr 2.
 4. Wzór planu realizacji usługi – Załącznik nr 3.
 5. Wzór zestawienia potwierdzającego doświadczenie w projektowaniu lub przeprojektowaniu marki – Załącznik nr 4.
 6. Wzór zestawienia potwierdzającego doświadczenie w realizacji kompleksowych usług – Załącznik nr 5.
 7. Wzór zestawienia potwierdzającego doświadczenie w realizacji usług związanych z projektowaniem lub przeprojektowaniem marki o wartości 20 tys. PLN netto – Załącznik nr 6.
< Wróć